A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása


Kar: ÁOK

Irányítottan választható tantárgyak:

Orvosbiológia-farmakológia modul

 

Tantárgy: A TÁPLÁLKOZÁS ÉS ENERGIAHÁZTARTÁS NEUROENDOKRIN

SZABÁLYOZÁSA

 

Kód: AOTTEH13               Táplálkozástudományi MSC-n

ECTS Kredit: 2

 

 

A tantárgyat oktató intézet: ÁOK Élettani Intézet

 

A tantárgy felvételére ajánlott félév: III.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.

 

A tantárgyfelvétel előfeltétele(i): Humán élettan I és II.

 

Kontaktórák száma:

előadás: 30 szeminárium: 0 gyakorlat: 0

 

Tantárgyfelelős: Dr. Szentandrássy Norbert egyetemi adjunktus,

e-mail: szentandrassy.norbert@med.unideb.hu

 

Az aktuális tematika a honlapon olvasható!

Oktatási honlap címe: http://phys.dote.hu

 

Követelmények

 

1. A tárgyfelvétel és az indexaláírás feltételei:

A tárgy teljesítésének feltétele a Humán Élettan I és II tárgyak sikeres teljesítése. Az előadásokon a megjelenés kötelező, melyet a félév során alkalmilag ellenőrzünk. A hiányzásokat igazolni nem szükséges, az Intézet nem tesz különbséget igazolt és igazolatlan hiányzások között.

 

2. Évközi számonkérés:

Nincs.

 

3. Vizsgák:

A hallgatónak a szemesztert követő vizsgaidőszakban a tárgyból szóbeli vizsgát kell tennie, melynek értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.

Minden egyéb esetben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései a mérvadóak.

 

Kötelező és ajánlott irodalom:

1. Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve (3., átdolgozott, bővített kiadás); Medicina Könyvkiadó RT,

Budapest, 2003.

2. R. M. Berne, M. N. Levy, B. M. Koeppen, B. A. Stanton: Physiology (5th edition); V.C. Mosby Co., St. Louis,

2003.

Utoljára módosítva: 2016. szeptember 1.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Órarend
Szabályok
Tematika