B6261 SEJTÉLETTAN I

B6262 SEJTÉLETTAN GYAKORLAT

Kredit pont: 3+2

Elméleti órák száma: 30 Gyakorlati órák száma: 40

A tantárgy típusa: minden molekuláris biológus hallgató számára kötelező

A meghirdetés időpontja: 2. félév (Sejtélettan I, Sejtélettan gyakorlat)

Vizsgaforma: kollokvium, gyakorlati jegy

Előfeltétel: B2210, B2260-I,II

Elméleti rész : I. A biológiai membránok felépítése, membránmodellek. Kompartrmentalizáció, a kompartmentek kapcsolatai, kompartmentanalízis. Passzív és aktív transzportfolyamatok, endo- és exocitózis. ATP-ázok. Transzportfolyamatok szempontjából szimmetrikus és aszimmetrikus sejtek jellemzői. Határfelületeken keresztül lezajló transzportfolyamatok. Citoplazmatikus és belső membránstruktúrák közötti hasonlóságok és eltérések. Membránpotenciál, kábelsajátságok. Elektrotónusos potenciálváltozások jellemzői és sejtélettani jelentőségük. Az axonális akciós potenciál leírása. Konduktanciaváltozások szerepe az akciós potenciál kialakításában. Feszültségfüggő ioncsatornák, kapuzó mechanizmusok. A nátrium- és kálium-csatornák fajtái, farmakológiai szeparálhatóságuk. Feszültség- és áram-clamp, az ionáramok kinetikai analízise. II. A szívizomsejt akciós potenciálja és ionáramai, pacemaker mechanizmusok. Szívritmuszavarok. Az izomműködés molekuláris fiziológiája. Elektro- és farmakomechanikai kapcsolat a különböző izomtípusokban. Az ioncsatornák és transzporterek működésének ligandfüggő szabályozása. Intracelluláris szignalizáció. G-proteinek szerepe a jelátvitelben. Másodlagos hírvivők. A membránok és a citoszkeleton kapcsolata, a citoszkeleton szerepe a jelátvitelben. Humorális ágensek mint szabályozó tényezők (vérgázok, növekedési faktorok). Hormonhatások celluláris mechanizmusai. Szinaptikus ingerületáttevődés. A pre- ill. a posztszinaptikus neuron működése. Neurotranszmitterek. Speciális szinapszisok. Neuronok működése hálózatban. Epithelsejtek mint effektorok. A szenzoros receptorok működése.

Gyakorlati rész : Kísérletek béka haráncsíkolt izmán: kontrakciók regisztrálása, lépcsőjelenség, szuperpozíció, inkomplett és komplett tetanusz. Kálium- és koffein-kontraktúra. Ideg-izom preparátum működésének vizsgálata szimulációs program segítségével. A simaizomműködés vizsgálata izolált béldarabon és szimulációs program segítségével. Az endothelsejtek szerepének vizsgálata szimulációs program segítségével. Az intracelluláris Ca 2+ -koncentráció szabályozása izomsejteken és epithelsejteken.

Tantárgyfelelős: Dr Csernoch László

Oktatók : Dr Bányász Tamás, Dr Cseri Julianna, Dr Csernoch László, Dr Jóna István, Dr Kovács László, Dr Magyar János, Dr Nánási Péter, Dr Szűcs Géza

Ajánlott irodalom:

Györgyi Sándor: A membránok szerkezete, a lipidréteg alapvető tulajdonságai In: A biomembránok szerkezete és működése. Szerk.: Somogyi János, Medicina, 1989. I. kötet 113-133. o.

Kovács László: A biológiai membránok elektrofiziológiai sajátosságai. In: A biomembránok szerkezete és működése. Szerk.: Somogyi János, Medicina, 1989. II. kötet 345-383. o.

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, 1999.

Élettani gyakorlatok (jegyzet), Debrecen, 2000.

Élettani Munkafüzet molekuláris biológus és gyógyszerészhallgatók számára, Debrecen, 2000.

Utoljára módosítva: 2011. szeptember 6.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Órarend
Szabályok
Tematika
Teszt eredmények