Molekuláris neurobiológia


Kar: ÁOK

Kötelezően választható tantárgyak:

Orvosbiológia-farmakológia modul

 

Tantárgy: MOLEKULÁRIS NEUROBIOLÓGIA

 

Kód: AOMBMNB4  ECTS Kredit: 3

 

A tantárgyat oktató intézet: ÁOK Élettani Intézet

 

A tantárgy felvételére ajánlott félév: IV.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2.

 

A tantárgyfelvétel előfeltétele(i): Humán élettan I és II.

 

Kontaktórák száma:

előadás: 30  szeminárium: 0  gyakorlat: 0

 

Tantárgyfelelős: Dr. Pál Balázs

e-mail: pal.balazs@med.unideb.hu

 

Az aktuális tematika a honlapon olvasható!

Oktatási honlap címe: http://phys.med.unideb.hu

 

Követelmények

 

1. A tárgyfelvétel és az indexaláírás feltételei

A tárgy teljesítésének feltétele a Humán Élettan I és II tárgyak sikeres teljesítése. Az előadásokon a megjelenés kötelező, melyet a félév során alkalmilag ellenőrzünk. A félév aláírása megtagadható azoktól a hallgatóktól, akiknek több mint öt hiányzása van. A hiányzásokat igazolni nem szükséges, az Intézet nem tesz különbséget igazolt és igazolatlan hiányzások között.

 

2. Évközi számonkérés

A hallgatók felkészültségét a szemeszter során két alkalommal, írásban (teszt kérdések segítségével) ellenőrizzük. Ezen számonkéréseken a megjelenés kötelező, megkezdése előtt a személyazonosságot ellenőrizzük.

 

 

3. Vizsga

A kollokvium az egész féléves anyagot felölelő szóbeli vizsga.

 

A kollokvium alól felmentést kaphatnak azok a hallgatók, akiknél a félév során írt beszámolók átlagos eredménye elérte az elégséges szintet (60%) és minden egyes beszámoló eredménye eléri az 50 %-ot, valamint ötnél kevesebb regisztrált hiányzása van az előadásokról.

Az értékelés az alábbi skála szerint történik:

0 – 59 %: elégtelen (1)

60 – 69 %: elégséges (2)

70 – 79 %: közepes (3)

80 – 89 %: jó (4)

90 – 100 %: jeles (5)

Amennyiben a hallgató nem tartja kielégítőnek a megajánlott jegyet (vagy az nem éri el az elégséges osztályzat szintjét), akkor a félévi vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát kell tennie. Az érdemjegy javítása megismételt vizsgával lehetséges.

Minden egyéb esetben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései a mérvadóak.

 

 

Kötelező és ajánlott irodalom:

1. Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. 2. kiadás. Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 2005.

2. Matthews, Gary G.: Neurobiology: molecules, cells and systems (2nd ed., Blackwell Science Inc., Malden, 2001

Utoljára módosítva: 2019. február 7.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Órarend
Teszt eredmények