Humán Élettan I


HUMÁN ÉLETTAN I.

KÓD: AOMBHET1

ECTS Kredit: 3

A tantárgy felvételére ajánlott félév: I.

A tantárgyfelvétel előfelvétele(i): I. részhez nincs

Kontaktórák száma:

előadás: 28                     szeminárium: 0                gyakorlat: 0

Tantárgyfelelős: Dr. Magyar János

Tanulmányi felelős: Dr. Czifra Gabriella (email: czifra.gabriella@med.unideb.hu)

A tantárgy oktatásának célja, elsajátítandó (rész)készségek és (rész)kompetenciák:

A tantárgy BSc szintű alapismeretekre építve hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges mértékben megismerjék az élő szervezetek felépítését és működését. A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatok fejlesztik a hallgatók problémamegoldó készségét, továbbá elmélyítik az elméleti ismereteket.

Kötelező irodalom: 

- Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 2005.

Ajánlott irodalom:

- J.B. West: Best and Taylor's Physiological Basis of Medical Practice. 12th edition, Williams & Wilkins, Baltimore, 1990.

- R. M. Berne, M. N. Levy, B. M. Koeppen, B. A. Stanton: Physiology. 5th edition, V.C. Mosby Co., St. Louis, 2003.

- A.C. Guyton, J. E. Hall: Textbook of Medical Physiology. 10th edition, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 2000.

Vizsga típusa: kollokvium

Utoljára módosítva: 2018. szeptember 8.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Órarend
Szabályok
Szóbeli (C-vizsga) vizsga tételei
Tematika
Teszt eredmények